GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
İş bu gizlilik sözleşmesi ANDULIFE PHYTOTHERAPY BESLENME VE GIDA ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ ile müşteri arasında, aşağıda yer alan koşullarda imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmede bundan sonra taraflar “MÜŞTERİ” ve “ANDULİFE” olarak anılacaktır.
  1. Taraflar arasında yapılacak her türlü yazılı ve sözlü görüşme sırasında satışa arz edilen ürünlerle ilgili ticari sır ve gizli bilgilerin paylaşılma ihtimalinin bulunması sebebiyle, taraflar arasında ürünlerle ilgili olarak yapılacak her türlü tartışma, toplantı, görüşme, sözleşme ya da bir şekilde temin edilecek gizli bilgiler iş bu sözleşmenin konusunu oluşturur.
  2. Taraflar arasında yapılacak iş ile ilgili hak ve yükümlülükleri, iş bu sözleşmeyi takiben taraflar arasında imzalanacak bir sözleşme ile belirlenecek ve hüküm altına alınacaktır. İş bu sözleşmenin akdedilmiş olması, tarafların yapılması düşünülen iş ile ilgili sözleşme dahil, herhangi bir sözleşmenin akdedilmesi için kabul ve taahhüt altına sokmaz.
  3. İş bu gizlilik sözleşmesinin imzalanmasından önce ya da sonra “ANDULİFE” tarafından temin edilecek gizli bilgiler aşağıda tanımlanmıştır.
  4. İş bu gizlilik sözleşmesi ve ekleri dahil, her türlü müşteri bilgileri, şirket bilgileri, iş yapış şekilleri-modelleri, ürün bilgileri, finansal bilgiler, tedarikçi bilgileri, depo ve stok bilgileri, alt yapı bilgileri, fikirler, keşifler, buluşlar, iş yapma teknikleri (know-how), taslaklar, fotoğraflar, planlar, finansal modeller, iş planları, teklifler, fiyatlama teknikleri, mali analiz raporları, sözleşme içerikleri, işçi bilgileri, üçüncü parti bilgileri, müşteri portföyü, özel fiyat anlaşmaları, özellikler, formüller, modeller, amaçlar, standartlar, ticari sırlar, çizimler, örnekler, bilgisayar programları, örnek tanıtımlar, teknik bilgiler, fikri sinai mülkiyet hakları, “ANDULİFE” in bağlı olduğu ortaklık bilgileri, ortaklıklara ait her türlü bilgi ve belgeler, burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın “ANDULİFE” e ait her türlü yazılı ve sözlü bilgiler, ,iş ile ilgili taraflar arasında yapılan tartışma, görüşme, toplantı vb. dahil bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yazılı, sözlü, elektronik tüm bilgi ve belgeler.
  5. “MÜŞTERİ” kendisine verilen gizli bilgilerin ve gizli bilgilere ilişkin fikri mülkiyet hakları dahil tüm hakların tamamen ve kesinlikle “ANDULİFE” e ait olduğunu kabul eder.
  6. “MÜŞTERİ” bu sözleşme kapsamındaki ve özellikle bu sözleşmeye ve diğer sözleşmelere göre elde edilen gizli bilgilerin korunmasına dair yükümlülüklerini ifa etmemesi durumunda “ANDULİFE” in uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlü olacaktır. Ayrıca bu bilgilerin açıklandığının ve kullanıldığının ortaya çıkması halinde bilgilerin daha fazla açıklanması ve kullanılmasını önlemek için “MÜŞTERİ” gayret sarf edecektir. Gizlilik yükümlülüğünü ihlal edilmesi durumunda “ANDULİFE” mevcut şartları derhal bildirecek ve talep edilen tüm düzeltici önlemleri uygulamaya koyacaktır.
  7. Gizli bilgileri alan “MÜŞTERİ” işin görülebilmesi için ve sadece kendi iç kullanımı halleri hariç olmak üzere, edindiği gizli bilgileri “ANDULİFE” ın yazılı onayı olmaksızın, kopyalamayacak, çoğaltamayacak, herhangi bir sebeple üçüncü gerçek ya da tüzel kişiye, kamuya açıklamayacak ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlarda bulunmayacaktır.
  8. Gizli bilgileri alan “MÜŞTERİ” gizli bilgileri hiçbir şekilde işin görülmesi dışında kullanmayacak, “ANDULİFE” ın ticari olsun – olmasın işbirliği içinde olduğu ve/veya piyasada rekabet içinde çalıştığı üçüncü gerçek ya da tüzel kişilerle söz konusu gizli bilgileri doğrudan ya da dolaylı olarak kullanmak suretiyle, bir hizmet ilişkisine veya ticari ilişkiye girmeyecek, rekabet etmeyecek, “ANDULİFE” ın menfaatlerine zarar vermeyecektir.
  9. İş bu sözleşmenin sona ermesi veya feshedilmesi veya feshedilmesi halinde “MÜŞTERİ” kendisine verilmiş tüm gizli bilgileri, dökümanları ve materyalleri, yazılı ya da sözlü herhangi bir talebe gerek kalmaksızın ve kendisi için ilave suret almaksızın, sözleşmenin sona erdiği veya feshedildiği tarihten itibaren en geç 7 güç içinde “ANDULİFE” a iade edecektir.
  10. Taraflar iş bu sözleşmenin uygulanmasınve veya yorumlanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerini yetkili kılmışlardlr.
“ANDULİFE”                                                                                                                                                 “MÜŞTERİ”
      İmza                                                                                                                                                             İmza

 
Yükleniyor...